புதிய நீர் இணைப்பு?


ஏற்கனவே நீங்கள் எமது வாடிக்கையாளரா?

கணக்கு இலக்கம்:
>>
 
Please Enter Account No.!

ஏதேனும் புகார்கள்?

 
Capture Complaints
Complaint Ref. No: XXXXXXX Date: 02/04/2023
Account No:
Tel. No:
Category: Complaint Type:        
               
Region: AE/DE: OIC: Zone Officer
               
Details of the Complaint
Description:
Customer Name:
NIC
Address:(without city)
City:
Email Address:
Complaint Log Type:
 
 
  
 
 
 
 
All Rights Reserved. Information Technology Division, NWSDB.