නව ජල සබදතා?

ඔබ අපගේ පාරිභෝගිකයෙක්ද‍?
ගිණුම් අංක:

පැමිණිලි තිබේද?
 

පාරිභෝගික සේවා සුහුරු කලාපයට සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

NWSDB ඩිජිටල් අත්දැකීම් එකතුව මඟින් ඔබට පිරිනමන පාරිභෝගික කේන්ද්‍රීය SMART සේවාවන් අත්විඳින්න
 
All Rights Reserved. Information Technology Division, NWSDB.