නව ජල සබදතා?

ඔබ අපගේ පාරිභෝගිකයෙක්ද‍?
ගිණුම් අංක:
Get Details
Please Enter Account No.!

පැමිණිලි තිබේද?
 

පාරිභෝගික සේවා සුහුරු කලාපයට සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

NWSDB ඩිජිටල් අත්දැකීම් එකතුව මඟින් ඔබට පිරිනමන පාරිභෝගික කේන්ද්‍රීය SMART සේවාවන් අත්විඳින්න
 
All Rights Reserved. Information Technology Division, NWSDB.